جستجو:

برنامه زمانبندی دوره جدید توجیهی بدو خدمت

عنوان دوره

روز برگزاری

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

جلسه اول

شنبه

۱۳۹۱/۱۱/۲۸

۱۹  –  ۱۴:۳۰

جلسه دوم

دوشنبه

۱۳۹۱/۱۱/۳۰

۱۹  –  ۱۴:۳۰

جلسه سوم

چهارشنبه

۱۳۹۱/۱۲/۰۲

۱۹  –  ۱۴:۳۰

جلسه چهارم

شنبه

۱۳۹۱/۱۲/۰۵

۱۹  –  ۱۴:۳۰

جلسه پنجم

دوشنبه

۱۳۹۱/۱۲/۰۷

۱۹  –  ۱۴:۳۰

جلسه ششم

چهارشنبه

۱۳۹۱/۱۲/۰۹

۱۹  –  ۱۴:۳۰

جلسه هفتم

شنبه

۱۳۹۱/۱۲/۱۲

۱۹  –  ۱۴:۳۰

جلسه هشتم

دوشنبه

۱۳۹۱/۱۲/۱۴

۱۹  –  ۱۴:۳۰

جلسه نهم

چهارشنبه

۱۳۹۱/۱۲/۱۶

۱۹  –  ۱۴:۳۰

جلسه دهم

شنبه

۱۳۹۱/۱۲/۱۹

۱۹  –  ۱۴:۳۰

جلسه یازدهم

دوشنبه

۱۳۹۱/۱۲/۲۱

۱۹  –  ۱۴:۳۰

جلسه دوازدهم

چهارشنبه

۱۳۹۱/۱۲/۲۳

۱۹  –  ۱۴:۳۰

کلیدواژه ها: