جستجو:

نوامبر 2012

برنامه تربیت مدیران در استان اصفهان (مجری موسسه بال اندیشه سپاهان)

این برنامه بخشی از سامانه آموزش مدیران است که در راستای پاسخگویی به الزامات ناشی از ماده ۵۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و تصویب نامه شماره ۲۰۶/۶۶۴۳ مورخ ۱۳۹۰/۰۳/۲۳ شورای عالی اداری (موضوع انتخاب و انتصاب مدیر)، بند ۳ بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۸۳۴ مورخ ۱۳۹۰/۰۱/۳۰ (موضوع نظام آموزش دستگاه های اجرایی) و بند ۵/۴ نظلم مذکور طراحی […]

برنامه زمانبندی دوره های آموزشی ویژه آذر ماه اعلام شد.

ردیف عنوان دوره مدت دوره (ساعت) تاریخ شروع دوره تاریخ اتمام دوره روز و ساعت برگزاری ۱ گزارش نویسی در امور اداری ۸ ۹۱/۰۹/۰۶ ۹۱/۰۹/۰۸ روزهای زوج ۱۴/۳۰ الی ۱۸/۳۰ ۲ ارزیابی کار و زمان ۳۰ ۹۱/۰۹/۰۶ ۹۱/۰۹/۲۰ روزهای زوج ۱۴/۳۰ الی ۱۸/۳۰ ۳ حمایت از کار، تولید و سرمایه ملی ۸ ۹۱/۰۹/۱۱ ۹۱/۰۹/۱۲   […]