جستجو:

فوریه 2013

برنامه زمانبندی دوره جدید توجیهی بدو خدمت

عنوان دوره روز برگزاری تاریخ برگزاری ساعت برگزاری جلسه اول شنبه ۱۳۹۱/۱۱/۲۸ ۱۹  –  ۱۴:۳۰ جلسه دوم دوشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ ۱۹  –  ۱۴:۳۰ جلسه سوم چهارشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۰۲ ۱۹  –  ۱۴:۳۰ جلسه چهارم شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ ۱۹  –  ۱۴:۳۰ جلسه پنجم دوشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ ۱۹  –  ۱۴:۳۰ جلسه ششم چهارشنبه ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ ۱۹  –  ۱۴:۳۰ جلسه هفتم شنبه ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ ۱۹  […]