جستجو:

آوریل 2014

همایش مدیریت جهادی، مدیریت مبتنی بر اخلاقیات

با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۳ تحت عنوان اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی از سوی مقام معظم رهبری، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی استانداری اصفهان با همکاری موسسه بال اندیشه سپاهان در نظر دارد همایشی را تحت عنوان «مدیریت جهادی: مدیریت مبتنی بر اخلاقیات » با حضور چهره ماندگار مدیریت […]