جستجو:

سپتامبر 2012

همایش بزرگ « حکمرانی مطلوب و مدیریت دولتی: مشارکت شهروندان در اداره خدمات عمومی »

موسسه بال اندیشه سپاهان با همکاری دفتر آموزش و پژوهش استانداری اصفهان در راستای تحقق اهداف بلند مدت خود که همانا توانمندسازی و توسعه منابع انسانی سازمان­ها، ادارات، شرکت­های بخش دولتی و صنعتی می باشد اقدام به برگزاری همایش متمایزی تحت عنوان «حکمرانی مطلوب و مدیریت دولتی: مشارکت شهروندان در اداره خدمات عمومی» با حضور یکی از برتری […]