جستجو:

مارس 2015

صدور گواهینامه های همایش به سوی تمدن سازمانی

بدین وسیله به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در همایش «به سوی تمدن سازمانی: تدبیری مکمل برای تعالی سازمانی»می رساند، گواهینامه­ های همایش صادر شده است. جهت دریافت گواهینامه ی آموزشی به موسسه بال اندیشه سپاهان مراجعه فرمایید.