جستجو:

پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

 

***

پنجمین کنفرانس مدیران و کارشناسان آموزش سازمانی 

کلیک نمایید.

***

با موضوع محوری:

 

«بهبود عملکرد و بالندگی سازمانی:

رویکردها/ روش­ها و ابزارهای نوین یادگیری و توسعه شایستگی ـ محور»

 

 

پوستر-مدیران-آموزش1

 

 

 

 

کلیدواژه ها: