جستجو:

دوره های در حال برگزاری آذر ماه موسسه بال اندیشه

  • آیین نگارش و مکاتبات اداری***از۹۲/۹/۶
  • آشنایی با قوانین و مقررات کشور***۹۲/۹/۶الی ۹۲/۹/۷
  • مدیریت ارتباط با مشتری CRM**از ۹۲/۹/۳الی ۹۲/۹/۱۷
  • مدیریت قیمت تمام شده***۹۲/۹/۱۰الی ۹۲/۹/۱۲
  • مدیریت برنامه ریزی امور رفاهی***۹۲/۹/۱۷

 

کلیدواژه ها: