جستجو:

برنامه آموزشی وی‍‍‍ژه آذر ماه۹۲

جدول شماره ۱٫ دوره های اداری و مالی

ویژه رشته ­های شغلی کارگزینی، مدیر اداری و مالی، مسوول خدمات مالی، کارشناس و کاردان برنامه و بودجه،

آمار موضوعی، رئیس دفتر، مسوول دفتر، حسابدار، حسابرس و ذیحساب

ردیف

عنوان   دوره

مدت دوره (ساعت)

تاریخ برگزاری

ساعت برگزاری

۱

جمع داری اموال

۲۰

۲ لغایت ۵ آذرماه

۳۰: ۱۸ ــ ۳۰: ۱۴

۲

قوانین و مقررات مالی

۸

۶ و ۷ آذرماه

۳۰: ۱۸ ــ ۳۰: ۱۴

۳

تجزیه و تحلیل اداری

۲۰

۹ لغایت ۱۲ آذرماه

۳۰: ۱۸ ــ ۳۰: ۱۴

۴

نظارت بر بودجه

۶

۱۳ آذر

۲۰-۱۴

۵

قوانین مالی شرکت های دولتی

۱۲

۱۲ لغایت۱۴ آذرماه

۳۰: ۱۸ ــ ۳۰: ۱۴

۶

مدیریت منابع انسانی

۲۴

۱۶ لغایت ۲۰ آذرماه

۳۰: ۱۸ ــ ۳۰: ۱۴

۷

انواع قراردادهای داخلی، شرایط و متون آن ها

۱۲

۱۶ لغایت ۱۸ آذرماه

۳۰: ۱۸ ــ ۳۰: ۱۴

۸

نظارت و کنترل در نظام اداری

۲۰

۱۸ لغایت ۱۲ آذرماه

۳۰: ۱۸ ــ ۳۰: ۱۴

۹

آشنایی با نرم افزار SPSS

۳۰

۲۳ لغایت ۲۷ آذرماه

۳۰: ۱۸ ــ ۳۰: ۱۴

۱۰

سازماندهی

۳۰

۲۳ لغایت ۲۷ آذرماه

۳۰: ۱۸ ــ ۳۰: ۱۴

۱۱

نظام تصمیم گیری در امور اداری

۱۲

۲۷ و ۲۸ آذرماه

۳۰: ۱۸ ــ ۳۰: ۱۴

۱۲

ارتباطات سازمانی

۱۲

۲۷ و ۲۸  آذرماه

۳۰: ۱۸ ــ ۳۰: ۱۴

۱۳

نظارت مالی

۶

۳۰ آذرماه

۲۰-۱۴

۱۴

قانون مالیات ها

۶

۳۰ آذرماه

۲۰-۱۴

جدول شماره ۲٫ کارگاه­های آموزشی

ویژه مدیران (پایه، میانی، ارشد)

ردیف

عنوان کارگاه

مدت    کارگاه    (ساعت)

توضیحات

میزان سرمایه گذاری (ریال)

۱

هوش سازمانی

۸

با ناهار و پذیرایی کامل

جزوه +CD آموزشی و  نمایش فیلم

۷۰۰٫۰۰۰

۲

ایجاد سازمان­های یاد دهنده

۸

۷۰۰٫۰۰۰

۳

هشت خوان تحول

۸

۷۰۰٫۰۰۰

۴

فرمان­های ۵ گانه برای تفکر استراتژیک

۸

۷۰۰٫۰۰۰

۵

استراتژی اقیانوس آبی

(چگونه فضای بازاری بدون مدعی خلق کنیم که در آن رقابت معنایی ندارد)

۸

۷۰۰٫۰۰۰

۶

رهبری و مدیریت در قرن ۲۱

۸

۷۰۰٫۰۰۰

کلیدواژه ها: