جستجو:

تقویم آموزشی سالانه ۱۳۹۹

تقویم آموزشی سال ۱۳۹۹ موسسه بال اندیشه سپاهان در هفت بخش طراحی و تدوین شده است:

۱) دوره های موضوع نظام آموزش کارکنان دولت در حیطه های امور اداری و مالی

۲) دوره­ هـای امور مالیاتی 

۳) دوره های امور گمرکی

۴) دوره های ویژه مدیران بخش صنعت، بازرگانی و خصوصی(مشترک با دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان)

 

۵) دوره ­های بلند مدت MBA و DBA  (مشترک با دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان)

۶)طرح­ هـای پژوهشی و مشاوره  (مشترک با دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان)

۷) کارگاه ­هـا و سمینارهای آموزشی (مشترک با دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان)