جستجو:

دوره های آموزشی ویژه دی ماه موسسه بال اندیشه سپاهان

با احترام برنامه آموزشی ” دی ماه ” مؤسسه بال اندیشه سپاهان به حضورتان ارسال می گردد.

لازم به ذکر است هزینه هرنفر-ساعت دوره آموزشی ۸۵,۰۰۰ ریال می باشد که در صورت برگزاری در خود سازمان ها شامل تخفیف می گردد.

ضمنا زمان برگزاری دوره ها قابل هماهنگی است.
تاریخ هایی که در این برنامه درنظر گرفته شده اند پیشنهادی است و درصورت رسیدن به حدنصاب برگزار می گردند.

کلیدواژه ها: