جستجو:

هرذره ای که بینی بیهوده نیست در دهر***چون نیست کاریزدان بیهوده آفریدن

کلیدواژه ها: